NOTEIKUMI

Ja iepakojuma iekšpusē neatrodiet unikālo kodu, lūdzu sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu linda.zalite@havas.lv.

Preču loterijas “Twix & kafija” noteikumi

 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
  1. SIA “Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11, LV-1013, Latvija.
 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  1. SIA „Idea Riga”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003428059, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 36-31, LV-1011, Rīga, Latvija.
 3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.
 4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31.martam.
  2. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 5. aprīlim.
 5. LOTERIJAS PRECES: Loterijā piedalās sekojošās preces, uz kurām ir Loterijas zīme (skatīt attēlus) :
  1. Twix Single 30x50g
  2. Twix Xtra 30x75g
   1. Kopumā būs pieejami 204000 (divi simti četri tūkstoši) TWIX Xtra 30x75g iepakojumi un 60390 (sešdesmit tūkstoši un trīs simti deviņdesmit) TWIX Single 30x50g iepakojumi.
 6. BALVAS:
  1. Balvu fondu veido:
   1. 3 (trīs) “SAGE” Espresso automāti , kur viena automāta vērtība ir 1099,00 EUR (tūkstots deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi);
   2. 50 (piecdesmit) “BUTTII” Termo pudeles, kur vienas pudeles vērtīa ir 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi);
   3. 100 (simts) dāvanu paciņas, kuru saturs ir sekojošs:
    1. 10 (desmit) “Twix” šokolādes iepakojumi, kur viena iepakojuma vērtība ir 0,79 EUR (septiņdesmit deviņi eiro centi) ;
    2. 5 (pieci) “Twix Bites” šokolādes iepakojumi, kur viena iepakojuma vērtība ir 1,99 EUR (viens eiro, 99 centi);
    3. 1 (viens) “ILLY” kafijas pupiņu iepakojums, kura vērtība ir 8,00 EUR (astoņi eiro, 00 centi).
  2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 6842,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi eiro, 00 centi) ieskaitot PVN.
 7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam, no 2019.gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. martam plkst. 23:59, vienā pirkumā jāiegādājas vismaz viena Loterijas preces, kas atrunātas šo noteikumu 5. punktā. Loterijas preces iepakojuma iekšpusē dalībnieks atradīs vienu akcijas kodu.
  2. Pēc Loterijas preces iegādes dalībniekam no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.martam plkst. 23:59 bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.twix.lv norādot savu vārdu, uzvārdu, Loterijas preces iepakojumā norādīto akcijas kodu, kontakttālruni un e-pastu.
  3. Dalībniekam jāsaglabā Loterijas preces iepakojums un tajā norādītais akcijas kods līdz 2019.gada 30. aprīlim, jo tas kalpos kā pierādījums dalībai Loterijā un būs nepieciešams balvas saņemšanai.
  4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
  5. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
  6. Lai piedalītos Loterijā, dalībniekam jābūt vismaz 12 gadus vecam.
  7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
  8. Viens akcijas kods var tikt reģistrēts tikai vienu reizi.
  9. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu akcijas kodu.
  10. Visi reģistrētie pirkumu akciju kodi, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie akciju kodi, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
  11. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
   1. Ir reģistrējis vienu akcijas kodu vairākkārt;
   2. Ir reģistrējis vienu un to pašu akcijas kodu, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot akcijas kodu ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
   3. Ir reģistrējis akcijas koda vietā jebkuru citu numuru.
  12. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu, ja ir aizdomas, ka dalībnieks kādā veidā ir veicis krāpniecisku darbību vai manipulatīvi ieguvis akcijas kodus, neiegādājoties Loterijas preces.
  13. Organizētājs neatbild par:
   1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
   2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
   3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīcēs, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  14. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas pasūtītāji SIA “Mars Latvia” un Loterijas rīkotāji SIA “Idea Riga”, un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēt www.twix.lv, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
 8. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 153/5000
 9. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam vismaz viena loterijas prece, kas atrunātas šo noteikumu 5. punktā, jāsaglabā akcijas iepakojums ar redzamu kodu un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.twix.lv saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.
 10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  1. Tiek noteiktas 153 izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.
  2. Laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 2. aprīlī plkst. 15:30 SIA “Idea Riga” biroja telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā, Rīgā, no reģistrācijām, kas iegūtas no 2019.gada 1. februāra līdz 2019.gada 31. martam plkst. 23:59.
   1. Tiks noteikti 3 (trīs) laimētāji, kas iegūs katrs vienu “SAGE” Espresso automātu , kur viena automāta vērtība ir 1099,00 EUR (tūkstots deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi);
   2. Tiks noteikti 50 (piecdesmit) laimētāji, kas iegūs katrs vienu “BUTTII” Termo pudeli, kur vienas pudeles vērtība ir 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi);
   3. Tiks noteikti 100 (simts) laimētāji, kas iegūs katrs vienu dāvanu paciņu, kur vienas paciņas vērtība ir 25,45 EUR (divdesmit pieci eiro, 45 centi).
  3. Tiks noteikti papildu 30 (trīsdesmit) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozes laimētājs nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
  4. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kuras atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
 11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.twix.lv pēc izlozes veikšanas līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 23:59.
 12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  1. Balvas jāsaņem SIA “Riga Idea” biroja telpās Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7.stāvā līdz 2019.gada 19.aprīlim. Ierašanās nespējas dēļ laimētājam jāsazinās ar SIA “Idea Riga” pa tālruni 67280125. Balvas tiks izsniegta darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.
   1. Ja primārais balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA “IDEA RIGA” par balvas saņemšanu līdz 2019.gada 19.aprīlim vai pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, līdz 2019.gada 22. aprīlim loterijas mājaslapā tiks publicēts rezervists, kuram līdz 2019.gada 30.aprīlim darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz 17:00 jāierodas SIA“IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011, Latvija vai jāzvana pa tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.
  2. Laimētājiem balva jāizņem līdz 2019. gada 30.aprīlim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.
  3. Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
  4. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais akcijas kods un attiecīgās Loterijas preces iepakojums, personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus.
  5. Laimējošās Loterijas preces iepakojums un akcijas kods nedrīkst būt sabojāts, tajā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam akcijas kodam.
 13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 30.aprīlim, iesniedzot SIA “Idea Riga” birojā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7.stāvā, Rīgā, LV-1011, rakstisku iesniegumu darba dienās, 10:00-17:00.
  2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Idea Riga” un SIA “Mars Latvia” darbinieki.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Mars Latvia” īpašumā.
 15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.twix.lv